arrow
Search icon

An tÚdaráis Rialaithe

Oibríonn Ollscoil Luimnigh faoi choimirce Acht na nOllscoileanna, 1997. Dílsíonn an Stát údarás foriomlán maidir le gnóthaí na hOllscoile d'Údarás Rialaithe Ollscoil Luimnigh. Ceaptar an tÚdarás Rialaithe, comhlacht ina bhfuil 35 comhalta, de réir Acht na nOllscoileanna. 
 
Is ó 1 Nollaig 2012 go dtí 30 Samhain 2017 a mhairfidh téarma oifige an Údaráis Rialaithe.  Is é an tUas. John L Murray cathaoirleach an Údaráis.
 
Áirítear ar na feidhmeanna a dhéanann an tÚdarás Rialaithe:
  • Plean Straitéise na hOllscoile a cheadú;
  • Na nithe polasaí go léir a bhaineann le hOllscoil Luimnigh a cheadú;
  • Talamh agus maoin eile de chuid na hOllscoile a rialú agus a riaradh;
  • Reachtanna agus rialacháin a cheadú agus a bhunú agus Acht na nOllscoileanna, 1997, á chomhlíonadh;
  • An Príomhoifigeach agus fostaithe na hOllscoile a cheapadh;
  • Buiséad na hOllscoile a cheadú ar bhonn bliantúil;
  • Líon, comhdhéanamh, roghnú, ceapachán agus téarmaí oifige chomhaltaí na Comhairle Acadúla a cheadú;
  • Comhaltas an Údaráis Rialaithe agus a chuid fo-choistí de réir mar is cuí a chinneadh ar mhaithe le hoibriú éifeachtach an Údaráis Rialaithe.
.

President's Report to Governing Authorit...

Reports available*

Governing Authority Reports

Reports available*