arrow
Search icon

Toghcán na gCéimithe

Folúntas do chéimí ar Údarás na hOllscoile

Tá Údarás na hOllscoile freagrach go huile agus go hiomlán as gnóthaí na hOllscoile agus tá an tÚdarás ceaptha de réir Acht na nOllscoileanna 1997. Tá an Ollscoil ag lorg ainmniúchán chun folúntas do chéimí amháin a líonadh ar Údarás na hOllscoile ar feadh an chuid eile dá théarma in oifig a thiocfaidh chun críche an 30 Samhain 2022.

Incháilitheacht
Is iad na céimithe atá incháilithe le seasamh/vótáil sa toghchán do chéimí amháin ar Údarás na hOllscoile céimithe a bhfuil céim nó dámhachtain níos airde faighte acu i.e.

·Céim Bhaitsiléara [Leibhéal 7, Creatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí (NFQ)]*

·Céim Bhaitsiléara [Leibhéal 8, NFQ];

·Dioplóma Iarchéime [Leibhéal 8/9, NFQ];

·Céim Mháistreachta [Leibhéal 9, NFQ];

·Céim Dhochtúireachta [Leibhéal 10, NFQ]

mar mhic léinn chláraithe sna hinstitiúidí seo a leanas:

·Ollscoil Luimnigh;

·Coláiste Mhuire gan Smál (céimithe ar bronnadh céimeanna OL orthu);

·Coláiste Phádraig, Durlas (céimithe ar bronnadh céimeanna OL orthu);

·An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach;

·Coláiste Oideachais Thuamhumhan;

·An Coláiste Corpoideachais;

·Garda Síochána, Thurles (céimithe ar bronnadh céimeanna OL orthu).

Ní féidir le céimithe ar comhaltaí foirne iad faoi láthair nó ar mic léinn chláraithe iad in Ollscoil Luimnigh seasamh sa toghchán.

*Chun aon amhras a sheachaint, maidir le Dioplóma Náisiúnta a bronnadh i ndiaidh cúrsa staidéir a dhéanamh mar mhac léinn cláraithe ag ceann de na hinstitiúidí thuas, meastar é mar Chéim Bhaitsiléara ag Leibhéal 7 chun críche vótála agus chun a bheith tofa ar Údarás na hOllscoile.

Ainmniúcháin

Féadfar foirmeacha ainmniúcháin do thoghchán Údarás na hOllscoile a íoslódáil i mBéarla agus i nGaeilge. Ní mór foirmeacha ainmniúcháin a bheith faighte ag Oifig an Rúnaí Chorparáidigh, Ollscoil Luimnigh sa phost nó ar ríomhphost (graduateelection@ul.ie) faoi 16h00 GMT Dé Luain, an 6 Samhain 2017.

Beidh liosta de na hiarrthóirí ainmnithe go cuí agus tacaithe mar aon le heolas faoi na hiarrthóirí le fáil ar an láithreán seo faoi Dé hAoine an 10 Samhain ó 15h00 GMT  ag Candidate Information

Vótáil

Is vótáil leictreonach amháin a bheidh sa toghchán. Chun a bheith i dteideal vótála, caithfidh céimithe a bheith ina mbaill de UniversaL, pobal alumni ar líne Ollscoil Luimnigh.

Féadfaidh céimithe vótáil idir 09h00 GMT Dé Máirt, an 28 Samhain 2017 agus 15h00 GMT Dé Céadaoin, an 29 Samhain 2017. Beidh feidhm le córas toghcháin PR-STV Sheanad Éireann.

Beidh torthaí an toghcháin le fáil ar líne faoi 15h30 GMT Dé Céadaoin, an 29 Samhain 2017.

Chun a chinntiú go bhfeicfidh an oiread daoine agus is féidir an fógra seo, seol ar aghaidh é chuig céimithe eile Ollscoil Luimnigh, le do thoil.

Tá eolas breise faoi Údarás na hOllscoile le fáil ar www.ul.ie/ga
An bhfuil ceist agat faoi thoghchán na gcéimithe? Féach na Ceisteanna Coitianta: Ceisteanna Coitianta
Ba chóir aon cheist maidir le Toghchán na gCéimithe a sheoladh chuig graduateelection@ul.ie

President's Report to Governing Authorit...

November Report now available*

Governing Authority Reports

November Report now available*