arrow
Search icon

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - Osradharc

Cuireadh tús leis an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach Meán Fómhair 2018. Is cúrsa dhá bhliain páirtaimseartha é agus bíonn sé ar siúl gach Céadaoin 18.30-21.30 ar champas na hollscoile. Brúigh ar na naisc thíos chun a thuilleadh eolais a fháil. 

Seimeastar an Earraigh 2019:

Cuirimid modúil  ar an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, ar fáil ar bhonn in-naisc freisin do dhaoine ar mhaith leo blaiseadh den chúrsa a fháil seachas an cúrsa iomlán a dhéanamh. Is iad na modúil a bheidh ar fáil d'Earrach 2019 ná GA3042 An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil, GA3052 An Traidisiún Béil agus GA3062 Log Foghlama. Tuilleadh eolais faoi na modúil. Spriocdháta d'iarratais: Dé hAoine 18/1/2019. Foirmeacha iarratais ar fáil ó ciara.considine@ul.ie 

Sceideal an Chúrsa 

Modúil an Chúrsa

Modh Iarratais & Táillí 


Rang an Dioplóma reatha le Stiúrthóir an Chúrsa, an Dr. Deirdre Ní Loingsigh

Osradharc

Is cúrsa páirtaimseartha é seo do dhaoine ar mhian leo a gcuid scileanna teanga a fhorbairt, oiliúint phroifisiúnta sa Ghaeilge a fháil, léargas a fháil ar an nGaeilge sa saol comhaimseartha agus cáilíocht fhoirmeálta sa Ghaeilge a bhaint amach.  

Cén cineál cúrsa é? 

Is cúrsa praiticiúil é. Cuirtear le feasacht an mhic léinn ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge chomhaimseartha, go cultúrtha, go sóisialta, go polaitiúil agus go sochtheangeolaíoch.  Déantar scileanna teanga na mac léinn a fheabhsú agus a fhorbairt ionas go mbíonn siad in ann a saol proifisiúnta agus pearsanta a láimhseáil go héifeachtach trí mheán na Gaeilge. 

Faigheann an rannpháirtí léargas ar staid na teanga sa lá atá inniu ann: an Ghaeilge sna meáin chumarsáide; an ghearrscannánaíocht; litríocht chomhaimseartha na Gaeilge idir fhilíocht agus phrós; gnéithe sochtheangeolaíocha na teanga, agus an comhthéacs Gaeltachta. Breathnaítear ar na gluaiseachtaí nua-aimseartha cultúrtha Gaeilge: TG4, agus an Ghaeilge ar líne ach go háirithe.  Déantar iniúchadh ar na hábhair seo trí phlé agus trí dhíospóireacht  faoi stiúir an teagascóra i gceardlanna idirghníomhacha. 


Céard é sceideal an chúrsa féin? 

Cuirtear tús leis an gcúrsa i Mí Mheán Fómhair. Tionóltar an cúrsa ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain thar dhá bhliain acadúla (Dé Céadaoin 18:30-21:30). Bíonn dualgas ar an mac léinn freastal ar chúrsa amháin deireadh seachtaine sa Ghaeltacht in aghaidh an tseimeastair chomh maith. Eagraítear aoi-léacht amháin, ar ghné éigin den chultúr Gaelach comhaimseartha, sa bhreis ar an sceideal seo gach téarma chomh maith. 

Cé dó a oireann an cúrsa seo?

Beidh an cúrsa oiriúnach d’éinne a bhfuil suim aige sa teanga agus sa chultúr comhaimseartha Gaelach agus gur mhian leis cáilíocht fhoirmeálta Ollscoile a bhaint amach sa teanga. 

I gcomhthéacs na hoiliúna proifisiúnta, beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine atá ag obair leis na húdaráis áitiúla, na ranna rialtais áitiúla, na coláistí tríú leibhéal, agus do dhaoine atá ag obair san earnáil phoiblí go ginearálta. Ag deireadh an chúrsa, beidh rannpháirtithe an chúrsa in ann freastal ar phobal na Gaeilge sa chomhthéacs oibre agus beidh scileanna cumarsáide ginearálta éifeachtacha sa teanga acu.