arrow
Search icon

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - Seisiún Eolais 2022

Dé Máirt 31 Bealtaine / Tuesday 31 May 2022

19.00    Seomra na Gaeilge (LCO-016), Languages Building, UL

Déanfar an seisiún eolais seo a éascú go dátheangach. Is cúrsa fochéime páirtaimseartha é an Dioplóma seo (NFQ Leibhéal 7). Bíonn sé ar siúl gach Céadaoin ar champas na hollscoile. Cuirfear tús leis an gcúrsa 7 Meán Fómhair 2022 (18.30-21.30). Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhuine ar bith a bhfuil caighdeán réasúnta maith Gaeilge aige nó aici cheana féin. 

Brúigh ar na naisc thíos chun a thuilleadh eolais a fháil. 

Teistiméireachtaí:

"It was the Dioplóma sa Ghaeilge programme that inspired me to continue to learn more about the language. It prompted my language learning journey, a journey that is still ongoing. I wouldn't have continued on that journey were it not for the team at Aonad na Gaeilge who encourage and give full and hearty support at all times."

"Mholfainn go mór an cúrsa seo, is cúrsa den scoth é; níor thuig mé an méid deiseanna atá ann le Gaeilge; fuair me a lán eolais faoi phobal na Gaeilge agus cé chomh saibhir agus láidir is atá an pobal sin."

" Tá a lán seachas an Ghaeilge i gceist - sochtheangeolaíocht, cultúr, conas tabhairt faoi chur i lathair a dheanamh. Bhaineas a lán taitnimh as."

"Bhí mé imithe ón oideachas foirmeálta le blianta, bhí an cúrsa go hiontach chun dul I dtaithi ar an oideachas arís, bhí an t-atmaisféar fáiltiúil."

Sceideal an Chúrsa 

Modúil an Chúrsa

Modh Iarratais & Táillí 


Rang an Dioplóma 2018-2020 le Stiúrthóir an Chúrsa, an Dr. Deirdre Ní Loingsigh

Osradharc

Is cúrsa páirtaimseartha é seo do dhaoine ar mhian leo a gcuid scileanna teanga a fhorbairt, oiliúint phroifisiúnta sa Ghaeilge a fháil, léargas a fháil ar an nGaeilge sa saol comhaimseartha agus cáilíocht fhoirmeálta sa Ghaeilge a bhaint amach.  

Cén cineál cúrsa é? 

Is cúrsa praiticiúil é. Cuirtear le feasacht an mhic léinn ar cheisteanna a bhaineann leis an nGaeilge chomhaimseartha, go cultúrtha, go sóisialta, go polaitiúil agus go sochtheangeolaíoch.  Déantar scileanna teanga na mac léinn a fheabhsú agus a fhorbairt ionas go mbíonn siad in ann a saol proifisiúnta agus pearsanta a láimhseáil go héifeachtach trí mheán na Gaeilge. 

Faigheann an rannpháirtí léargas ar staid na teanga sa lá atá inniu ann: an Ghaeilge sna meáin chumarsáide; an ghearrscannánaíocht; litríocht chomhaimseartha na Gaeilge idir fhilíocht agus phrós; gnéithe sochtheangeolaíocha na teanga, agus an comhthéacs Gaeltachta. Breathnaítear ar na gluaiseachtaí nua-aimseartha cultúrtha Gaeilge: TG4, agus an Ghaeilge ar líne ach go háirithe.  Déantar iniúchadh ar na hábhair seo trí phlé agus trí dhíospóireacht  faoi stiúir an teagascóra i gceardlanna idirghníomhacha. 


Céard é sceideal an chúrsa féin? 

Cuirtear tús leis an gcúrsa i Mí Mheán Fómhair. Tionóltar an cúrsa ar an gcampas tráthnóna amháin sa tseachtain thar dhá bhliain acadúla (Dé Céadaoin 18:30-21:30). Bíonn dualgas ar an mac léinn freastal ar chúrsa amháin deireadh seachtaine sa Ghaeltacht in aghaidh an tseimeastair chomh maith. Eagraítear aoi-léacht amháin, ar ghné éigin den chultúr Gaelach comhaimseartha, sa bhreis ar an sceideal seo gach téarma chomh maith. 

Cé dó a oireann an cúrsa seo?

Beidh an cúrsa oiriúnach d’éinne a bhfuil suim aige sa teanga agus sa chultúr comhaimseartha Gaelach agus gur mhian leis cáilíocht fhoirmeálta Ollscoile a bhaint amach sa teanga. 

I gcomhthéacs na hoiliúna proifisiúnta, beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine atá ag obair leis na húdaráis áitiúla, na ranna rialtais áitiúla, na coláistí tríú leibhéal, agus do dhaoine atá ag obair san earnáil phoiblí go ginearálta. Ag deireadh an chúrsa, beidh rannpháirtithe an chúrsa in ann freastal ar phobal na Gaeilge sa chomhthéacs oibre agus beidh scileanna cumarsáide ginearálta éifeachtacha sa teanga acu.