arrow
Search icon

Coiste na Gaeilge

Tá dualgas faoi leith ar Choiste na Gaeilge maidir le forbairt phleananna gníomhaíochta agus forbairt mhodhanna imeachta a bhaineann leis na nGaeilge mar theanga in Ollscoil Luimnigh. Tá sé ina phríomhfhóram do phlé ar áit, stádas agus úsáid na Gaeilge ar champas na hOllscoile. Tá feidhm chomhairleach ag an gCoiste i leith Stiúrthóir na Gaeilge. Ag tuairisciú don Leas-Uachtarán (Acadúil & Cláraitheoir), tá ról comhairleach ag an gCoiste maidir le cruthú agus cur i bhfeidhm pholasaí Gaeilge agus i leith dáileadh acmhainní, faoi réir pholasaí na hOllscoile agus treoracha An tÚdarás um Ard-Oideachas. Is fo-choiste de Choiste na Gaeilge é an An Grúpa Feidhmithe um Acht na dTeangacha Oifigiúla. Tá ról ag Coiste na Gaeilge agus ag Oifig an Rúnaí Chorparáidigh maidir leis an monatóireacht ar fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus ar Scéimeanna Teanga na hOllscoile 2006-2009 agus 2009-2012

An Grúpa Feidhmithe um Acht na dTeangacha Oifigiúla

Is fo-choiste de chuid Coiste na Gaeilge é seo a phléann le cur i bhfeidhm polasaithe maidir leis an dátheangachas, cur i bhfeidhm Acht na dTeangacha agus Scéimeanna Teanga na hOllscoile. Tá baint ag ionadaithe ó na réimsí riaracháin Ollscoile leis an Meitheal Oibre. Tacaíonn Aonad na Gaeilge le hiarrachtaí bhaill na Meithle chun tuiscint phobal an champais ar scileanna teanga, ar úsáid na Gaeilge agus ar chearta teanga a ardú. Tá gnáthaimh maidir le cúrsaí aistriúcháin agus maidir le conas déileáil le comhfhreagras ó bhéal agus le comhfhreagras scríofa leis an Ollscoil dréachtaithe ag an Meitheal Oibre. Comhlachtaí seachtrachta aistriúcháin a chuireann seirbhís aistriúcháin ar fáil don Ollscoil. Níl  seirbhísí aistriúcháin Gaeilge-Béarla nó Béarla go Gaeilge ar fáil in Aonad na Gaeilge.