arrow
Search icon

Gearrchúrsaí Lae/Oíche Gaeilge - Fómhar 2019

  • Cuirfear tús le sraith de Ranganna Gaeilge an Fhómhair 2019 an tseachtain dár tús 23 Meán Fómhair.
  • Cuirfear leis an rogha cúrsaí ag brath ar éileamh/ar infhaighteacht na dteagascóirí - coinnigh súil ar an leathanach amach anseo.
  • Beidh na cúrsaí ar siúl ar feadh 10 seachtaine (Fómhar 2019) agus 10 seachtaine eile (Earrach 2020).
  • D'fhéadfadh cúpla cúrsa a bheith ar siúl ag am lóin ag brath ar éileamh - cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie más spéis leat an rogha sin.
  • Tá lascaine ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hollscoile agus d’fhoireann na hollscoile chomh maith – cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie 
  • Tá an fhoirm iarratais arlíne ar fáil anseo

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Cuirimid modúil  ar an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, ar fáil ar bhonn in-naisc freisin do dhaoine ar mhaith leo blaiseadh den chúrsa a fháil seachas an cúrsa iomlán a dhéanamh. Is iad na modúil a bheidh ar fáil seimeastar an Fhómhair 2019 ná GA3023 An Cleachtas Dátheangach agus GA3033 Scríbhneoireacht & Scileanna an Léinn. Tuilleadh eolais faoi na modúil Foirmeacha iarratais ar fáil ó ciara.considine@ul.ie An táille ná €300 in aghaidh an mhodúil.

Gearrchúrsaí Lae/Oíche - Sceideal an Fhómhair 2019:

Teideal an chúrsa   Sonraí Praghas
Glantosaitheoirí

 

Dé Máirt

18.00-20.00

ag tosú 24/9/2019
Oiriúnach dóibh siúd nach ndearna siad staidéar ar an nGaeilge ar scoil nó iad siúd a rugadh lasmuigh d'Éirinn. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

Bréagthosaitheoirí (do dhaoine a rinne an Ghaeilge ar scoil)

Dé Luain

ag tosú 23/9/2019

18.15-20.15

 

Oiriúnach dóibh siúd a rinne an Ghaeilge ar scoil ach gur mhaith leo dul siar ar na bunrudaí agus 
a gcuid muiníne a fhorbairt arís. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach  déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

Ciorcal comhrá - faoi stiúir áisitheora 

Dé Máirt

18.30-20.00

ag tosú 24/9/19

Oiriúnach dóibh siúd a bhfuil bunchúrsa Gaeilge déanta acu le blianta beaga anuas agus gur mhaith leo díriú ar a gcuid  scileanna labhartha a chleachtadh anois. 

Cur chuige neamhfhoirmiúil. Déanfar scileanna cainte a fhorbairt trí mheán na ngníomhaíochtaí -  cluichí, ceol agus ealaíon & ceardaíocht san áireamh. Tae & Caife ar fáil.

€ 50 (10 seachtaine, níl aon téacsleabhar ach cuirtear bileoga an ranga ar fáil más gá)

 

Meánrang 1

 

Dé Luain

ag tosú 23/9/2019

18.15-20.15

Oiriúnach dóibh siúd a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil ach a bhfuil as cleachtadh. Beidh an cúrsa oiriúnach do dhaoine a rinne bunchúrsa Gaeilge le blianta beaga anuas freisin. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)

TEG B1 (Teastas Eorpach na Gaeilge)

Dianchúrsa

Dé Máirt

ag tosú 1/10/19

18.00-20.00

Is cur chuige cumarsáideach agus tascbhunaithe a úsáidfear chun an dianchúrsa seo a theagasc. Díreofar ann go príomha ar scileanna comhrá (labhairt agus éisteacht) ach bainfear feidhm chomh maith as na scileanna teanga ar fad (labhairt, éisteacht, léamh, scríobh, agus feasacht chultúir) a bhíonn de dhíth le teanga a fhoghlaim. Tabhair faoi deara NACH nULLMHÓIDH an cúrsa seo na rannpháirtithe go hiomlán don bhéaltriail TEG B1 agus gur cheart tabhairt faoi staidéar príobháideach neamhspleách sa bhreis ar an gcúrsa. Díreoidh an cúrsa ar na scileanna foghlama teanga féindírithe atá riachtanach le cumas teanga a threisiú agus ar na scileanna is gá chun an t-ábhar B1 ar fad a chumhdach dóibh sin a bhfuil rún acu cur isteach ar bhéaltriail TEG B1, ar riachtanas iontrála é le háit a bhaint amach ar chúrsaí teagaisc bunoideachais an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas (PME). 
Sceideal an chúrsa: 11 seachtain 1 Deireadh Fómhair - 10 Nollaig 2019, 3 seachtaine 14/21/28 Eanáir 2020
€220 (cuirfear ábhar an chúrsa ar fáil de réir mar is gá)
Meánrang 2

Dé Céadaoin

19.30-21.30

ag tosú 25/9/19

Oiriúnach do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus a bhfuil ag lorg deiseanna cainte. Déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.
 
€150 (10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)
Cúrsa Cruinnis

Beidh an chéad chúrsa eile ag tosú Earrach 2020.

Is cúrsa gramadaí é seo. Díreofar ar an gcruinneas sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa.

Cuir r-phost chuig ciara.considine@ul.ie más spéis leat clárú don chúrsa seo.

€100 (10 seachtaine, leabhrán an chúrsa san áireamh)
An Ghaeilge Ghairmiúil (GA4006)

Dé Céadaoin 

18.00-21.00 ag tosú 11/9/19

Beidh an cúrsa seo oiriúnach do mhúinteoirí agus d'ábhar múinteoirí gur spéis leo a bheith ag teagasc i Scoil Ghaeltachta nó in earnáil na Gaelscolaíochta. Tuilleadh Eolais  €300 (12 sheachtain, is modúl oifigiúil in-naisc de chuid na hOllscoile é seo)
Grúpa plé le háisitheoir*

Dé hAoine 

10.00-12.00

ag tosú 27/9/19


Beidh an grúpa seo oiriúnach don té atá ag leibhéal B2 (Teastas Eorpach na Gaeilge) nó don té a bhfuil Teastas nó Dioplóma sa Ghaeilge bainte amach aige/aici.  Pléifear le téama cainte réamhfhógraithe gan aon seachtain. Beidh an bhéim ar an tacaíocht teanga, ar eolas maidir le hacmhainní úsáideacha don té le Gaeilge, agus ar phobal na Gaeilge ar an gcampas agus sa cheantar a neartú. 

€50

(níl aon téacsleabhar)