> arrow
Search icon

Gearrchúrsaí Lae/Oíche Gaeilge - Fómhar 2020

  • Cuirfear tús le sraith de Ranganna Gaeilge an Fhómhair deireadh mí Mheán Fómhair/tús mhí Dheireadh Fómhair.
  • Beidh na cúrsaí ar siúl ar feadh 10 seachtaine ar líne (MF - Samhain 2020). Cuirfear cuid 2 ar siúl Earrach 2021 ar líne nó ar an gcampas ag brath ar an treoir a thagann ó áisíneachtaí Sláinte an Stáit i leith Covid-19.
  • Tá lascaine ar fáil do mhic léinn lánaimseartha na hollscoile agus d’fhoireann na hollscoile chomh maith – cuir ríomhphost chuig ciara.considine@ul.ie 
  • Tá an fhoirm iarratais arlíne ar fáil anseo. Modhanna íocaíochta le deimhniú.
  • Comhairle & fiosrúcháin ghinearálta: ciara.considine@ul.ie

Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Cuirimid modúil  ar an Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, ar fáil ar bhonn in-naisc freisin do dhaoine ar mhaith leo blaiseadh den chúrsa a fháil seachas an cúrsa iomlán a dhéanamh. Is iad na modúil a bheidh ar fáil seimeastar an Fhómhair 2020 ná GA3031 An Ghaeilge sa Chleachtas Gairmiúil 1 agus GA3041 An Fhilíocht Chomhaimseartha. Tuilleadh eolais faoi na modúil Foirmeacha iarratais ar fáil ó ciara.considine@ul.ie An táille ná €300 in aghaidh an mhodúil.

Gearrchúrsaí Lae/Oíche - Sceideal an Fhómhair 2020:

Teideal an chúrsa   Sonraí Praghas

Glantosaitheoirí


 

Dé Máirt

18.00-20.00

ag tosú 6/10/2020 nó

Dé hAoine 13.00-14.00

ag tosú 2/10/2020

 

Oiriúnach dóibh siúd nach ndearna siad staidéar ar an nGaeilge ar scoil nó iad siúd a rugadh lasmuigh d'Éirinn. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith. 

€ 150 (cúrsa oíche)

€85 (cúrsa am lóin)

 

Bréagthosaitheoirí (do dhaoine a rinne an Ghaeilge ar scoil)

Dé Luain

18.00-20.00

ag tosú 28/9/2020

 

 

Oiriúnach dóibh siúd a rinne an Ghaeilge ar scoil ach gur mhaith leo dul siar ar na bunrudaí agus 
a gcuid muiníne a fhorbairt arís. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach  déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

 

€ 150 (10 seachtaine)

Club Leabhar

Dé Máirt

13.00-14.00 ag tosú 6/10/2020

Oiriúnach dóibh siúd a rinne an Ghaeilge ar scoil. Déanfar stór focal na rannpháirtithe a fhorbairt agus cuirfear feabhas ar a gcuid scileanna teanga. Atmasféar réchúiseach agus neamhfhoirmeálta a bheidh ann. €65 (10 weeks)

Ciorcal comhrá - faoi stiúir áisitheora 

Dé Máirt

18.30-20.00

túsdháta 29/9/2020

Oiriúnach dóibh siúd a bhfuil bunchúrsa Gaeilge déanta acu le blianta beaga anuas agus gur mhaith leo díriú ar a gcuid  scileanna labhartha a chleachtadh anois. 

Cur chuige neamhfhoirmiúil. Déanfar scileanna cainte a fhorbairt trí mheán na ngníomhaíochtaí -  cluichí, ceol agus cúrsaí reatha san áireamh. 

€ 50 (10 seachtaine)

 

Meánrang 1

 

Dé Luain

túsdháta 28/9/2020

18.00-20.00

Oiriúnach dóibh siúd a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil ach a bhfuil as cleachtadh. Beidh an cúrsa oiriúnach do dhaoine a rinne bunchúrsa Gaeilge le blianta beaga anuas freisin. Cuirfear an bhéim ar scileanna labhartha ach déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.

€ 150

(10 seachtaine)

Teastas Eorpach na Gaeilge, Leibhéal B1 (Meánleibhéal 1)

Dé Máirt

túsdháta 29/9/2020

18.00-20.00

 

Is cur chuige cumarsáideach agus tascbhunaithe a úsáidfear chun an dianchúrsa seo a theagasc. Díreofar ann go príomha ar scileanna comhrá (labhairt agus éisteacht) ach bainfear feidhm chomh maith as na scileanna teanga ar fad (labhairt, éisteacht, léamh, scríobh, agus feasacht chultúir) a bhíonn de dhíth le teanga a fhoghlaim. Tabhair faoi deara nach n-ullmhóidh an cúrsa seo na rannpháirtithe go hiomlán don bhéaltriail TEG B1 agus gur cheart tabhairt faoi staidéar príobháideach neamhspleách sa bhreis ar an gcúrsa. Díreoidh an cúrsa ar na scileanna foghlama teanga féindírithe atá riachtanach le cumas teanga a threisiú agus ar na scileanna is gá chun an t-ábhar B1 ar fad a chumhdach dóibh sin a bhfuil rún acu cur isteach ar bhéaltriail TEG B1, ar riachtanas iontrála é le háit a bhaint amach ar chúrsaí teagaisc bunoideachais an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas (PME).
Sceideal an chúrsa: 11 seachtain 29 Meán Fómhair - 8 Nollaig 2020, 3 seachtaine 12/19/26 Eanáir 2021
 

€220 (14 seachtaine)
Meánrang 2

Dé Máirt 

túsdháta 29/9/2020

19.30-21.30

 

Oiriúnach do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus a bhfuil ag lorg deiseanna cainte. Déanfar staidéar ar an léitheoireacht, ar an éisteacht agus ar an scríobh chomh maith.
 
€150 (10 seachtaine)
Cúrsa Cruinnis

Dé Máirt 

túsdháta 29/9/2020

18.00-19.30

 

Is cúrsa gramadaí é seo. Díreofar ar an gcruinneas sa Ghaeilge labhartha agus sa Ghaeilge scríofa.

€100 (10 seachtaine)
An Ghaeilge Ghairmiúil (GA4006)

Dé Céadaoin 

túsdháta 30/9/2020

18.00-21.00

An spéis leat bheith ag teagasc sa Ghaeltacht nó in earnail na Gaelscolaíochta? Is modúl oifigiúil de chuid na hOllscoile é seo. Tuilleadh Eolais €300 (Dhá sheachtain déag)
Grúpa plé le háisitheoir

Dé hAoine 

10.00-12.00

ag tosú 25/9/2020

Beidh an grúpa seo oiriúnach don té atá ag leibhéal B2 (Teastas Eorpach na Gaeilge) nó don té a bhfuil Teastas nó Dioplóma sa Ghaeilge bainte amach aige/aici.  Pléifear le téama cainte réamhfhógraithe gan aon seachtain. Beidh an bhéim ar an tacaíocht teanga, ar eolas maidir le hacmhainní úsáideacha don té le Gaeilge, agus ar phobal na Gaeilge ar an gcampas agus sa cheantar a neartú. 

€50

(10 seachtaine)