arrow
Search icon

Community engagement with minority languages in the digital world and beyond

UNESCO International Year of Indigenous Languages

 

 

 

 

 

Gaeilge

UNESCO International Year of Indigenous Languages

Time: 13:00 – 15:00
Date: October 29th, 2019
Location: T3-013 (Tierney Building), University of Limerick

The United Nations declared 2019 The Year of Indigenous Languages (IY2019) in order to raise awareness of them, not only to benefit the people who speak these languages, but also for others to appreciate the important contribution they make to our world’s rich cultural diversity.

With this event we celebrate IY2019 at the University of Limerick with a special focus on the Irish language and small languages in general in a digital world.

Presentations and Speakers:

[*Presentations will be in English]

13:00 Introduction & Welcome


13.10

Tabea De Wille

Bridging the language gap with technology

Whether in personal interactions, between communities or on a global level - we all deal with communication barriers. This presentation provides an overview of the topic of “small” languages (indigenous, minority, endangered and minoritised languages) and showcases a range of technological solutions that have been proposed with the goal of bridging the language gap.

Dr Tabea De Wille is the director of the Localisation Research Centre at the University of Limerick and lecturer in the Department of Computer Science and Information Systems.


13.30

Marta Giralt

Potential role of Social Media when learning a minority language

Multiple examples from ongoing research studies indicate how the use of Social Media can enhance language learning (Lamy & Zorou, 2013). Platforms such as Facebook may be a clear example on how Social Media enhance language learning as they prompt interaction between users, benefit relationship building and establish a sense of belonging (Kabilan, et al., 2010). On these grounds, this talk will present results of a comparative study of a Facebook Irish group Gaeilge Amháin and a Facebook Spanish group Español Intermedio Avanzado to show evidence of how digital platforms may support communities of practices among language learners of a minority and a global language. Data related to the interactions, the roles of the participants and the aims of the users partaking in the Facebook group will be analysed, compared and discussed.

Dr Marta Giralt is a lecturer in Spanish and Applied Linguistics at the School of Modern Languages and Applied Linguistics in University of Limerick. Her research areas include CALL, Intercultural Communication and SLA. As a native Catalan speaker, she has a special interest in minority languages.


13.50

Maggie Bonsey

The role of social media fandom communities in language promotion: The case of Celtic Noir

Twitter has become a popular platform for fandom engagement, both among fans and with content creators. While a considerable amount of research has been done regarding the fans of television media in majority languages (Wood and Baughman, 2012), there has been notably less work done for media in minority languages (see Moriarty, 2015). The emergence of online fandom communities for Celtic Noir television shows lend themselves to insights regarding not only language policy and media policies for the Irish language, but also community engagement on a global scale.

Maggie Bonsey is a 4th year PhD candidate in the School of Modern Languages and Applied Linguistics, at the University of Limerick. Her work examines the Twitter communities that have emerged in response to three Irish-language dramas on TG4, through a lens of language policy and audience design. 


14.10

Deirdre Ní Loingsigh

Bláthú (Flourishing): Making links between Irish language learning and well-being in Limerick

The design, implementation and outcomes of an Irish language support intervention involving parents, children, a Home School Community Liaison Coordinator, and community and university research partners are discussed in this presentation.  Connections are made between two current UNESCO initiatives:  UNESCO chair in Community-Based Research and Social Responsibility in Higher Education (Knowledge for Change) and UNESCO Year of Indigenous Languages 2019. 
 
Dr Deirdre Ní Loingsigh is Stiúrthóir na Gaeilge, Director of Aonad na Gaeilge (Irish Language Centre) at the University of Limerick and lecturer in the School of English, Irish, and Communication.


14.30: Close

This event is hosted by the Department of Computer Science and Information Systems at the University of Limerick, in collaboration with the Translation Commons as part of the UNESCO IYIL 2019 initiative.

Enquiries: tabea.dewille@ul.ie, 061-213176

Click Here for free booking (for refreshment numbers)Rannpháirtíocht an phobail i dtaca le mionteangacha sa ré dhigiteach agus níos faide anonn 

Bliain Idirnáisiúnta Teangacha Dúchais UNESCO

Am: 13:00 – 15:00
Dáta: 29 Deireadh Fómhair 2019
Ionad: T3-013 (Áras Tierney), Ollscoil Luimnigh

D’fhógair na Náisiúin Aontaithe go dtabharfaí Bliain na dTeangacha Dúchais (BI2019) ar 2019 chun aird a tharraing orthu, ní hamháin chun leasa na ndaoine a labhraíonn na teangacha sin, ach freisin chun go dtuigfidh daoine eile a mhéad a chuireann siad le héagsúlacht shaibhir chultúrtha ár linne.

Leis an ócáid seo déanaimid ceiliúradh ar BI2019 in Ollscoil Luimnigh le béim ar leith ar an nGaeilge agus ar mhionteangacha i gcoitinne i ré dhigiteach.

Cuir i Láthair agus Cainteoirí:

13:00 Oscailt & Fáilte


13.10

Tabea De Wille

Bridging the language gap with technology

Bíodh sé mar chuid d’idirghníomhaíochtaí pearsanta, idir pobail nó ar leibhéal domhanda – bíonn orainn go léir déileáil le bacainní cumarsáide. Tugtar léargas sa chur i láthair seo ar theangacha “beaga” (teangacha dúchais, teangacha mionlaigh, teangacha atá i mbaol agus teangacha mionlaithe) agus taispeántar réitigh teicneolaíochta éagsúla atá molta agus é mar sprioc acu an bhearna i dteangacha a líonadh.

Is í an Dr Tabea De Wille stiúrthóir an Ionaid Taighde Logánaithe in Ollscoil Luimnigh agus is léachtóir í i Roinn na Ríomheolaíochta agus na gCóras Faisnéise.


13.30

Marta Giralt

Potential role of Social Media when learning a minority language

Léiríonn samplaí go leor ó staidéir taighde atá ar siúl go leanúnach conas is féidir le húsáid na Meán Sóisialta cur le foghlaim teanga (Lamy & Zorou, 2013). Is féidir le hardáin cosúil le Facebook a bheith ina sampla soiléir den chaoi a gcuireann na Meáin Shóisialta le foghlaim teanga mar go spreagann siad idirghníomhaíocht idir úsáideoirí, go gcabhraíonn siad le caidrimh a chothú agus go mbunaíonn siad muintearas (Kabilan, et al., 2010). Ar na cúiseanna seo, léireofar sa chaint seo torthaí ó staidéar comparáideach a rinneadh ar ghrúpa Gaeilge ar Facebook ‘Gaeilge Amháin’ agus ar ghrúpa Spáinnise ar Facebook ‘Español Intermedio Avanzado’ chun fianaise a léiriú ar an gcaoi a bhféadfadh ardáin dhigiteacha tacú le pobail chleachtais i measc foghlaimeoirí mionteanga agus teanga domhanda. Déanfar sonraí a bhaineann leis na hidirghníomhaíochtaí, róil na rannpháirtithe agus aidhmeanna na n-úsáideoirí a ghlacann páirt sa ghrúpa Facebook a anailísiú, a chur i gcomparáid agus a phlé.

Is léachtóir le Spáinnis agus le Teangeolaíocht Fheidhmeach i Scoil na Nuatheangacha agus na Teangeolaíochta Feidhmí in Ollscoil Luimnigh í an Dr Marta Giralt. I measc a réimsí taighde tá CALL, Cumarsáid Idirchultúrtha agus SLA. Mar chainteoir dúchais Catalóinise, tá spéis ar leith aici i dteangacha mionlaigh.


13.50

Maggie Bonsey

The role of social media fandom communities in language promotion: The case of Celtic Noir

Tá an-tóir ar Twitter mar ardán cumarsáide dóibh siúd a bhfuil suim acu ann, i measc lucht leanta agus cruthaitheoirí ábhair araon. Cé go bhfuil go leor taighde déanta maidir le lucht leanúna na meán teilifíse i dteangacha tromlaigh (Wood agus Baughman, 2012), tá níos lú oibre déanta ar na meáin i dteangacha mionlaigh (féach Moriarty, 2015). Tugann teacht chun cinn pobal díograiseach ar líne le haghaidh seónna teilifíse Celtic Noir léargas, ní hamháin ar pholasaí teanga agus polasaithe meán don Ghaeilge, ach ar rannpháirtíocht an phobail ar scála domhanda.

Is iarrthóir PhD sa cheathrú bliain i Scoil na Nuatheangacha agus na Teangeolaíochta Feidhmí in Ollscoil Luimnigh í Maggie Bonsey. Déanann a saothar scrúdú ar phobail Twitter a tháinig chun cinn mar thoradh ar thrí dhráma Gaeilge ar TG4, trí bhreathnú ar pholasaí teanga agus ar chomhdhéanamh an lucht féachana. 


14.10

Deirdre Ní Loingsigh

Bláthú (Flourishing): Making links between Irish language learning and well-being in Limerick

Déantar an dearadh, cur i bhfeidhm agus na torthaí ó idirghabháil tacaíochta Gaeilge a raibh tuismitheoirí, leanaí, Comhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail, chomh maith le comhpháirtithe taighde pobail agus ollscoile páirteach inti, a phlé sa chur i láthair seo.  Déantar naisc idir dhá thionscnamh reatha UNESCO:  Cathaoir UNESCO i dTaighde Pobalbhunaithe agus Freagracht Shóisialta san Ardoideachas (Knowledge for Change) agus Bliain Teangacha Dúchais UNESCO 2019. 
 
Tá an Dr Deirdre Ní Loingsigh ina Stiúrthóir ar Aonad na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh agus is léachtóir í i Scoil an Bhéarla, na Gaeilge, agus na Cumarsáide.


14.30: Clabhsúr

Roinn na Ríomheolaíochta agus na gCóras Faisnéise in Ollscoil Luimnigh ag eagrú na hócáide seo, i gcomhar leis an bpobal Translation Commons mar chuid de thionscnamh BITD UNESCO 2019.

Fiosrúcháintabea.dewille@ul.ie, 061-213176

Cuir d’áit in áirithe saor in aisce (uimhreacha do shólaistí)