arrow
Search icon

Saoráil Faisnéise

Shínígh an tAire Airgeadais ina ndlí an Luan 22 Deireadh Fómhair, 2001 Rialacháin lena bhforáiltear go mbaineann An tAcht um Shaoráil Faisnéise,1997 leis an Ollscoil.  Tháinig na Rialacháin i bhfeidhm an 1 Deireadh Fómhair 2001.

Is bealach atá san Acht le níos mó oscailteachta agus cuntasachta a chur chun cinn sa tseirbhís phoiblí agus ó tháinig an tAcht i bhfeidhm i mí Aibreáin 1998  tá an réimse a chlúdaítear leathnaithe amach ón rialtas láir go húdaráis áitiúla, boird sláinte agus réimse eagraíochtaí atá maoinithe go poiblí.

Trí Cheart Faoin Acht
Taifid a thagann faoi Raon an Achta
Príomh-Dhíolúintí
An Achta um Shaoráil Faisnéise 1997
An Achta um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003

Trí Cheart Faoin Acht

 • Ceart rochtana de réir dlí ag gach duine ar aon eolas atá i seilbh comhlachtaí poiblí
 • Ceart de réir dlí ag gach duine eolas oifigiúil a bhíonn i seilbh comhlachta phoiblí a bhaineann leis/léi agus a bhíonn neamhiomlán, míchruinn nó míthreorach a leasú
 • Ceart de réir dlí na cúiseanna a fháil a bhíonn le cinntí a dhéanann comhlacht poiblí agus a dhéanann difear do dhuine

Dearbhaíonn an tAcht ceart an phobail rochtain a bheith acu ar eolas oifigiúil a mhéid agus is féidir, ag cur leas an phobail agus ceart daoine aonair chun príobháideachais san áireamh. 

Ar ais go barr an leathanaigh

Taifid a thagann faoi Raon an Achta
Baineann an tAcht le gach cineál taifid agus d'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh: 

 • Taifid pháipéir: leabhair, comhaid, litreacha, páipéir scaoilte, dialanna, bileoga 'post-it' agus asphriontaí ríomhaire
 • Taifid leictreonacha - dioscaí, CDanna, ríomhphoist, bunachair shonraí
 • Taifid chlosamhairc - scannáin, fístéipeanna, taifid chlostéipe
 • Grianghraif - léarscáileanna, pleananna, x-ghathanna, micrifís agus micreascannán

Is féidir taifid a thaifeadadh nó a stóráil in aon fhormáid, i bhformáid láimhe, mheicniúil nó leictreonach.
Clúdaíonn an tAcht dréachtaí, páirteanna agus cóipeanna de thaifid freisin.

Ar ais go barr an leathanaigh

Príomh-Dhíolúintí

 • Eolas pearsanta (seachas eolas a bhaineann go díreach leis an duine atá ag déanamh an iarratais)
 • Eolas atá íogaireach ar bonn tráchtála
 • Eolas a thugtar faoi rún don Ollscoil
 • Aon phlé de chuid na hOllscoile
 • Déanamh feidhmeanna idirbheartaíochta agus imscrúdaitheacha áirithe
 • Forfheidhmiú an dlí agus Sábháilteacht an Phobail
 • Taighde agus Acmhainní Nádúrtha.

Níl an chuid is mó de na díolúintí absalóideach agus tá roinnt mhaith acu faoi réir an choinníll nach mbeidh feidhm leo sa chás tríd is tríd, gur fearr a dhéanfaí freastal ar leas an phobail trí rochtain ar na comhaid a cheadú seachas rochtain a dhiúltú. I gcásanna go leor ní féidir eolas a choinneáil siar ach amháin sa chás go léirítear go bhféadfadh díobháil nó gortú sainiúil a bheith i gceist dá ndéanfaí nochtadh.

Ar ais go barr an leathanaigh

AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE 1997 / AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE (LEASÚ) 2003

 • Lántéacs An Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 (formáid PDF)
 • Lántéacs An Achta um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003 (formáid PDF)
 • Treoir Ghairid maidir leis na hAchtanna, arna cur ar fáil ag an bPríomh-Aonad Polasaí.

Ar ais go barr an leathanaigh

President's Report to Governing Authorit...

Reports available*

Governing Authority Reports

Reports available*